การสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ โดย พระเทพปริยัติ และตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด
 
วันที่ : 2011-12-13
ประเภทข่าว : ข่าวทำการปฏิบัติงานของพระ
เอกสารที่แนบมาด้วย : ไม่มี

 

 
การสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒
โดย พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงประจำจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการคุมห้องสอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
และให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โดยมีคณะพระอนุจร (ผู้ติดตาม)
          พระครูสถาพรเขมกิจ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
          พระครูโสภิตพัฒนโชติ เจ้าอาวาสวัดช่อแลพระงาม
          พระครูวิบูลพัฒนานุยุต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเมืองออน
          พระครูศรีธรรมคุณ วัดป่าพร้าวนอก
          พระครูใบฎีกาจีรวุฒิ จีรวุฑฺโฒ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

พระเทพปริยัติ  ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดบ้านขุน  อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่


พระธรรมมังคลาจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง

พระธรรมคุณาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค ๗  วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ

พระธรรมคุณาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค ๗  ให้โอวาทแก่ผู้เจ้าสอบธรรมสนามหลวง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง


พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๗  และพระเทพปริยัติ  รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทองตารางสนามสอบธรรมศึกษาคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ที่

สถานที่สอบ

ตำบล

อำเภอ

ผู้รับมอบหมาย

๑.

ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

หางดง

หางดง

ท่านพระปลัดนริทร์ สุมงฺคโล, ท่านพระปลัดชื่น ฉินฺนาลโย

 

 

วัดกำแพงงาม

หางดง

หางดง

 

ร.ร.บ้านทรายมูล

หางดง

หางดง

 

ร.ร.สันป่าสัก

หนองควาย

หางดง

 

วัดหนองตอง

หนองตอง

หางดง

๒.

ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม

ดอนเปา

แม่วาง

พระอาจารย์พระครูโสภิตพัฒนโชติ

 

วัดดอยสัพพัญญู

ดอนเปา

แม่วาง

 

ร.ร.แม่วินสามัคคี

แม่วิน

แม่วาง

๓.

ร.ร.วัดกู่คำ

ยุหว่า

สันป่าตอง

พระเทพปริยัติ

 

ร.ร.สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์)

ยุหว่า

สันป่าตอง

 

ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่

น้ำบ่อหลวง

สันป่าตอง

 

ร.ร.บ้านทุ่งเสี้ยว (ศรีนวรัฐ)

บ้านกลาง

สันป่าตอง

 

ร.ร.เทศบาล ๑ (ทุ่งผ้าบด)

บ้านกลาง

สันป่าตอง

 

ร.ร.บ้านเปียง (รัฐบำรุง)

บ้านแม

สันป่าตอง

 

ร.ร.บ้านร่องน้ำ

มะขามหลวง

สันป่าตอง

 

ร.ร.พัฒนวิทย์ศึกษา

ทุ่งต้อม

สันป่าตอง

๔.

ร.ร.สองแคววิทยาคม

สองแคว

ดอยหล่อ

พระครูวิบูลพัฒนานุยุต

 

ร.ร.บ้านสามหลัง

สองแคว

ดอยหล่อ

 

ร.ร.บ้านเหล่าเป้า

ดอยหล่อ

ดอยหล่อ

 

ร.ร.บ้านสันติสุข

สันติสุข

ดอยหล่อ

๕.

ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม

มืดกา

ดอยเต่า

พระครูสถาพรเขมกิจ (ฐิตญาโณ)

 

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๙

สบเตี๊ยะ

จอมทอง

 

ร.ร.ฮอดวิทยาคม

หางดง

ฮอด

๖.

ร.ร.ราชประชานุเคราะห์

ช่างเคิ่ง

แม่แจ่ม

พระครูใบฎีกาจีรวุฒิ จิรวุฑฺโฒ

๗.

ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม

แม่ตื่น

อมก๋อย

ท่านพระครูสังฆรักษ์นวัชภัทร์ วชิรญาโณ

 

ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม

อมก๋อย

อมก๋อย

 

วัดบ้านขุน

บ่อหลวง

ฮอด

 

ร.ร.บ้านบ่อหลวง

บ่อหลวง

ฮอด

 
 
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com