หมวดข่าว :
 
Mr.
วันที่ : 0000-00-00
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2557:สหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง (เชียงใหม่) ณ ม่อนคาเฟ่ ม่อนระมิงค์
วันที่ : 2014-04-29
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
รายการลานนาทอล์คบริจาคสิ่งของที่จำเป็นภายใต้โครงการ คนไทยใจแสนดี
วันที่ : 2014-02-25
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
กำหนดการตรวจสภาพวัด เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
วันที่ : 2012-11-05
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และนายจำเริญ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา
วันที่ : 2012-05-19
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไม่มี
 
ข่าวสารทั้งหมด
รายการข่าวสาร [หน้า 1/ 5]
 
  Mr.
  กิ๋นหอม ต๋อมม่วน ดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2557:สหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง (เชียงใหม่) ณ ม่อนคาเฟ่ ม่อนระมิงค์
  รายการลานนาทอล์คบริจาคสิ่งของที่จำเป็นภายใต้โครงการ คนไทยใจแสนดี
  กำหนดการตรวจสภาพวัด เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
  พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และนายจำเริญ กำหนดเขตวิสุงคามสีมา
  พิธีห่มผ้าพระธาตุ วัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  พิธีแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอแม่แตง พระครูกัลยาณวัตรสุนทร วัดสันปูเลย ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
  พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมพิธีทำบุญฉลองตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปาย พระมหาสม
  พิธีถวายการต้อนรับ พระเทพปริยัติ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  คณะสงฆ์อำเภอแม่แตง ประกอบพิธีสามีจิกรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ๒๕๕๔ ณ วัดติยะสถาน (ไทยใหญ่)
  ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ถวายพระประธานและผ้าป่า ณ อาศรมบ้านห้วยฮ่อม ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา
  คนดีของสังคม...ที่วัดติยะสถาน ไทยใหญ่ อ.แม่แตง
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบริจาคปัจจัยเพื่อส่งไปช่วยพี่น้องชาวญี่ปุ่น ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวแล
  พิธีมหามงคลยกฉัตร ๙ ชั้น ประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย์สะหรี๋จัยมงคลทันใจ๋ ณ วัดสันคะยอม ต.สันทรายน้อย
  โครงการ “ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฟื้นฟูวัดร้าง ๙ วัด อำเภอกัลยาณิวัฒนา” ณ วัดจันทร์ อำเภอกัลยา
  งานทำบุญทอดผ้าป่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ ๙ วัดร้าง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
  พิธีวางศิลาฤกษ์หอสมุดวิสุทธิวงศาจารย์ ณ วัดพระธาตุสุนันทา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  พิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  งานประเพณียี่เป็งสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ นำโดย พระครูปัญญาวิเชียร เจ้าสำนักสงฆ์ร่มไทรคำ
  กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์
  พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำตระกูล ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ
  พิธีทำบุญทอดกฐินวัดสันปูเลย เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ ทอดถวาย ณ วัดสันปูเลย
  พิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดติยะสถาน (ไทใหญ่) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๙ พฤศจิกา
  พิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดตาดเหมย ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  งานทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยคุณแม่แจ้ง พงศสุรทร พร้อมครอบครัว บริษัท ช.นวกิจอินเตอร์กรุ๊
  กฐินสามัคคี ญี่ปุ่น-กรุงเทพ-เชียงใหม่ ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุศรีวิชัย บ้านหัวป่าห้า หมู่ ๒
  งานทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพ-เชียงใหม่ นำโดยคุณคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ ทอดถวาย ณ วัดหัวดงสามัคคีธรรม
  งานทำบุญท่าน ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ณ.วิหารวัดราชมณเฑียร
  พิธีบวงสรวงพระธาตุอินทร์แขวน ณ วัดหัวดงสามัคคีธรรม ตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  ประเพณีสลากภัตต์ ณ วัดนันทาราม ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  งานทำบุญถวายสลากภัตต์ ประเพณีกิ๋นก๋วยสลาก ณ วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเด็กและเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กฯ
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองเปรียญธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  งานทอดผ้าป่านิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทอดถวาย ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓เป็นวันอาสาฬหบูชาได้มีสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม
  การประชุม คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
  ประชุม “โครงการจัดทำผังแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเสา
  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ คืนป่าสู่ปฐพี สร้างความดีเพื่อพ่อ หนึ่งล้านน้ำใจ หนึ่ง
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๓ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.
  พิธีอัญเชิญพระรุปปั้น ประดิษฐานบนพระตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ วัดดาราภิมุ
  งานมหกรรมชุมนุมยุวพุทธธรรมจาริกสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม-๔ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วัดศรีโสดา พร
  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าเมือง ประดิษฐานบนแท่นแก้วแววคำ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า
  งานสมโภชพระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด
  วัดหางดง โดยพระครูสุกิจสาลนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดหางดง, เจ้าคณะตำบลหางดง ได้จัดกิจกรรม “ธรรมะสัญจร”
  คณะศรัทธาอำเภอสัตหีบ (ชลบุรี) – เชียงใหม่ นำคณะมาทอดผ้าป่าถวาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษา ประจำปี 2552 วันที่
  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนลอยพระเจ้าติโลกราช
  วัดศรีสุพรรณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาชีพเยาวชนในท้องถิ่น
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปันเส่า จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษา
  กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ได้จัดโครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ้น ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมอำเภอเมือ
  คณะศรัทธาผู้อุปถัมภ์บำรุงเป็นประธานในการก่อสร้าง “พระวิหารหลวงพ่อเพ็ชรและศาลาสิริรัตนสุนทรนุสรณ์ของว
  วัดพันเตาจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป (พระเจ้าทันใจ) ๓ องค์
  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพยอมยงค์
  ผู้มาทำบุญวัดปันเส่า คุณป้าหมอราวดร วัฒภานนท์
  งานสมโภชยกยอดฉัตรทองคำมหาธาตุเจดีย์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเชียงยืน
  พิธีบรรจุพระพุทธมหาทานบารมีศรีล้านนาเชียงใหม่ชัยมงคล (พระหยกเขียว) ในฐานชุกชี (แท่นแก้ว) ในวิหารและพ
  พระธรรมสิทธาจารย์ “หลวงปู่หนู”วัดพระสิงห์ฯ มรณภาพ
  เชิญพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นภาพให้กับพระภิกษุ สามเณรชาวเขา
  วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑
  ขอแสดงความยินดีกับคณะสงฆ์และศรัทธาวัดศรีโสดา
  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเวฬุวัน
  งานตานก๋วยสลากป๋าเวณี ๑๒ เป็ง วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑
  ประเพณีตานก๋วยสลาก วัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
  งานทำบุญตานก๋วยสลากวัดหมื่นสาร วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑
  วัดบวกครกน้อย โดยครูบาพระมหาทองสุข สิริวิชโย จัดพิธีมหามงคลเททอง หล่อเนื้อสำริด รูปเหมือนลอยองค์
  หลวงปู่จันทร์ กุสโล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร มรณะภาพด้วยโรคชรา สิริอายุได้ 91 ปี
  พิธีหล่อเทียนพรรษา สำนักศาสนศึกษา วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
  วัดท่าใหม่อิ จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล และฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส พระมหาไพศาล ฐานวุฑโฒ
  วัดเวฬุวันจัดพิธีทำบุญทักษิณาทานแด่อดีตเจ้าอาวาสผู้ล่วงลับ
[1] [2] [3] [4] [5]
Copyright by Jai D D Media. All right Reserved : More Info. Call : 090-165-6195, 080-495-4299: lannatalk@gmail.com